فرم درخواست شتابدهی

پس از ارسال درخواست ورود به شتابدهنده شعف، اطلاعات شما توسط همکاران ما بررسی می شود؛ در صورت داشتن تیم کامل و محصول اولیه، برای ورود به شتابدهنده به مصاحبه دعوت خواهید شد و درغیراینصورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های همکار ذخیره می شود. در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شود و در صورت تمایل، این امکان از سوی شتابدهنده شعف ایجاد خواهد شد.

  اطلاعات شخصی

  اطلاعات استارت‌آپ

  زمان بندی حضور

  وضعیت زمان بندی:

  هم اکنون جایی شاغل هستید؟

  وضعیت فعالیت

  آیا شروع به فعالیت کرده اید؟ آیا مشتری/کاربر فعال دارید؟ میزان درآمد ماهیانه استارت‌آپ شما چقدر است؟

  سرمایه مالی/غیرمالی موردنیاز و خدمات موردانتظار شما از شتابدهنده چیست؟