فرم درخواست مشاوره

پس از ارسال درخواست مشاوره رایگان، اطلاعات شما توسط همکاران ما بررسی می شود؛ در صورت تایید ارزیابی کارشناسان ما، برای اخذ مشاوره شتابدهنده به مصاحبه دعوت خواهید شد و در غیراینصورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های همکار ذخیره می شود. در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شود و در صورت تمایل، این امکان از سوی شتابدهنده شعف ایجاد خواهد شد.

  اطلاعات شخصی

  اطلاعات تیم/استارت‌آپ

  مشاوره

  موضوع مشاوره:

  به مشکل جدی برخورده اید؟

  وضعیت فعالیت

  آیا شروع به فعالیت کرده اید؟ آیا مشتری/کاربر فعال دارید؟ توضیح بدهید.

  سرمایه گذاری مورد انتظار شما از شتابدهنده چیست؟