فرم درخواست رویداد

پس از ارسال درخواست برگزاری رویداد، اطلاعات شما توسط همکاران ما بررسی می شود؛ در صورت تایید ارزیابی کارشناسان ما، برای ورود همکاری با شتابدهنده به مذاکره دعوت خواهید شد و در غیراینصورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های همکار ذخیره می شود. در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مذاکره دعوت می شوید و در صورت تمایل، این امکان از سوی شتابدهنده شعف ایجاد خواهد شد.

  اطلاعات شخصی

  اطلاعات رویداد

  زمان بندی رویداد

  وضعیت زمان بندی:

  تاکنون برگزار شده است؟

  وضعیت فعالیت

  آیا شروع به فعالیت کرده اید؟ آیا مشتری/کاربر فعال دارید؟ میزان درآمد تخمینی شما چقدر است؟

  سرمایه مالی/غیرمالی موردنیاز و خدمات موردانتظار شما از شتابدهنده چیست؟